Přeskočit na obsah
CarTec Group

BMW Motorrad Mobile Care je k dispozici po celé Evropě a 365 dní v roce na telefonních číslech:

Pokud je tvůj motocykl nepojízdný, nejdříve volej prosím vždy BMW Motorrad Mobile Care!

Všichni první a další majitelé motocyklu BMW, zakoupeného od autorizovaného dealera BMW Motorrad v České republice, mají ode dne prvního uvedení do provozu 5 let nárok využívat širokou nabídku služeb BMW Motorrad Mobile Care.

1. SLUŽBY

V případě poruchy motocyklu jsou ti k dispozici všechny služby BMW Motorrad Mobile Care. V případě nehody jsou služby omezeny na dopravu tvého motocyklu zdarma k BMW servisnímu partnerovi.

BMW Motorrad Mobile Care se svými partnery vynaloží veškeré úsilí, abys co nejdříve mohl pokračovat v cestě se svým motocyklem BMW.

OPRAVA PŘÍMO NA MÍSTĚ

Ve většině případů ti naši vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou pomoci již po telefonu. V případě potřeby prostřednictvím vybraných autorizovaných servisů zajistíme pomoc na místě a přebíráme náklady za asistenci (až do maximální výše 100 euro)1.

POMOC PŘI DEFEKTU PNEUMATIKY

V případě defektu pneumatiky – pokud je to nutné – poskytneme pomoc na místě. Pokud oprava motocyklu není možná na místě, uhradíme náklady za odtah k nejbližšímu servisnímu partnerovi pro motocykly BMW.2

POMOC V PŘÍPADĚ DROBNÝCH UDÁLOSTÍ

V případě drobných událostí, jako je např. ztráta klíče k motocyklu, naplnění nádrže nesprávným palivem, nebo když ti dojdou pohonné hmoty rádi organizačně pomůžeme prostřednictvím naší sítě.

V takovém případě neponese společnost BMW Motorrad a služba Mobile Care náklady na služby na místě ani na jiné služby spojené s mobilitou.

Poznámka: Z právních důvodů musí být asistenční služby při poruchách omezeny na zprovoznění vozidla. Servisní práce, výměna opotřebovaných dílů, větší opravy nebo nákup náhradních dílů jsou možné z právních důvodů pouze u servisních partnerů BMW Motorrad.

2 Služba nezahrnuje náklady na výměnu pneumatik.

ODTAH K NEJBLIŽŠÍMU SERVISNÍMU PARTNEROVI BMW MOTORRAD

V případě poruchy, pokud problém nelze odstranit na místě ti zařídíme odtah k nejbližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad, a to bezplatně.

V případě nehody zařídíme bezplatně odtah k vybranému servisnímu partnerovi BMW Motorrad v České republice, a v zahraničí k nejbližšímu BMW servisnímu partnerovi.

ZAJISTÍME VÁM CESTU TAXÍKEM

Pokud si přeješ v případě poruchy svého motocyklu cestovat taxíkem, uhradíme náklady do maximální výše 80 euro.

ZABEZPEČENÍ UBYTOVÁNÍ

Pokud k poruše došlo ve vzdálenosti větší než 50 km od tvého bydliště a potřebuješ ubytování, služba BMW Motorrad Mobile Care uhradí náklady na ubytování pro řidiče a spolujezdce po dobu opravy, nejvýše na 4 noci (hotel kategorie do 4 hvězdiček).

NÁHRADNÍ MOTOCYKL

V případě poruchy tvého motocyklu a jeho nutné přepravě k servisnímu partnerovi BMW Motorrad, a po zjištění, že oprava nemůže být dokončena v den poruchy, BMW Motorrad Mobile Care poskytuje po dobu opravy náhradní motocykl maximálně na 3 pracovní dny (plus víkend) v tuzemsku, a maximálně na 5 dní (plus víkend) v zahraničí.1,2

Servisní podmínky se mohou měnit v závislosti na regionu a na dostupnosti a typu motocyklu.

2 Obchodní podmínky půjčoven mohou zahrnovat omezení jízdní vzdálenosti.

ZAJIŠTĚNÍ NEOMEZENÉ MOBILITY

Pro zajištění tvé plné mobility poskytujeme v případě poruchy kromě výše uvedených služeb následující služby – jednotlivé nebo kombinované – až do výše celkových nákladů maximálně 650 euro.

POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ NEBO NÁVRAT DOMŮ VLAKEM ČI LETADLEM

Je-li to nutné, uhradíme ti také náklady spojené s pokračováním v cestě nebo s návratem domů vlakem či letadlem – až do výše uvedené maximální částky.

PŘIVEZENÍ TVÉHO MOTOCYKLU BMW DOMŮ NEBO DOPRAVA ZPĚT K MOTOCYKLU

V případě, že jsi mezitím opustil místo opravy, BMW Motorrad Mobile Care zajistí tvůj návrat do servisu a uhradíme související náklady až do výše uvedené maximální částky.

Pokud dojde k poruše v zahraničí, v případě potřeby zajistíme přepravu tvého motocyklu domů.

Podmínky pro tyto služby: oprava vyžaduje pravděpodobně více než 3 pracovní dny nebo k poruše došlo více než 100 km od tvého bydliště.

2. NÁHRADY

ÚHRADA NÁKLADŮ

Zásadně platí: Uhrazeny budou pouze ty náklady, které byly druhem a rozsahem odsouhlaseny BMW Motorrad Mobile Care.

Zpravidla uhradíme náklady za veškeré služby BMW Motorrad Mobile Care přímo za tebe. Pokud bys ve výjimečném případě musel uhradit náklady, neprodleně ti je refundujeme. K tomu budeme potřebovat originální faktury za obdržené služby (např. fakturu odtahové služby) společně s kopií faktury za opravu, a také kompletně vyplněnou zprávu o poruše.

Z ÚHRADY NÁKLADŮ JSOU VYLOUČENY ZEJMÉNA:

  • Náklady, které by vznikly i za normálních okolností, např. náklady na pohonné hmoty a mýtné
  • Dodatečné náklady v hotelu, jako jsou např. náklady na stravování a minibar
  • Všechny náklady nebo škody, které přímo nebo nepřímo vyplývají z následků poruchy, jako jsou např. ušlý výdělek, stornopoplatky, neúčast na zábavních akcích a soutěžích (propadnutí vstupenky, letenky)
  • Náklady na opravu a náhradní díly, včetně spotřebního materiálu

3. PŘEDPOKLADY

CO JE TO PORUCHA?

BMW Motorrad Mobile Care definuje poruchu náhlou neočekávanou jako technickou závadu na motocyklu, která zabraňuje pokračovat v jízdě.

NÁROK NA SLUŽBY BMW MOTORRAD MOBILE CARE

Služby BMW Motorrad Mobile Care jsou k dispozici pouze v případech, kdy za poruchu není odpovědný řidič, a kdy nebyla způsobena vnějšími vlivy.

Výjimkou je defekt pneumatiky. V takovém případě poskytujeme pomoc způsobem a v rozsahu uvedeném na záložce „Služby“. Další výjimky naleznete níže.

SLUŽBY BMW MOTORRAD MOBILE CARE SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:

  • Na pravidelný servis
  • V případě nehody3, krádeže nebo vandalismu a možných následných škod
  • Na škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí
  • Na škody vzniklé při soutěžích a příslušných tréninkových jízdách
  • Na škody vzniklé montáží dílů vozidla, jejichž použití nebylo schváleno výrobcem BMW Motorrad, případně pokud vozidlo bylo upraveno způsobem, který nebyl schválen BMW Motorrad

POZNÁMKY

Doporučujeme, abys všechny servisní práce nechal provést u servisního partnera BMW Motorrad. Služby BMW Motorrad Mobile Care nebudou dostupné, pokud nebyly provedeny plánované prohlídky a údržba v souladu s normami služeb a kvality BMW Motorrad.

Služby BMW Motorrad Mobile Care ti poskytuje Allianz Partners.

3 V případě nehody jsou služby Mobile Care omezeny na organizační pomoc a na odtah v České republice k vybranému, a v zahraničí k nejbližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad.

Stáhnout brožuru